ADMINISTRACJA PUBLICZNA 100%
KOMPETENCJE ORGANU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WNIOSKÓW DO CEIDG
Katowice, ul. Stawowa 10 - Europrofes
10:00 -15:00
WPŁYW NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA KSZTAŁT GMINNEGO SYSTEMU ODPADOWEGO, SPOSOBU JEGO FINANSOWANIA ORAZ ZASAD PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
Katowice, ul. Stawowa 10 - Europrofes
10:00 -15:00
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE WEDŁUG USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
Częstochowa Hotel Sekwana, ul. Wieluńska 24
10:00 -15:00
NARUSZENIE STOSUNKÓW WODNYCH NA GRUNCIE W ŚWIETLE USTAWY PRAWO WODNE
Częstochowa Hotel Sekwana, ul. Wieluńska 24
10:00 -15:00
UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU PESEL ORAZ REJESTRÓW MIESZKAŃCÓW, REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH ORAZ DOKUMENTACJI DOWODOWEJ
Katowice, ul. Stawowa 10 - EUROPROFES
10:00 -15:00
DOKUMENTACJA ELEKTRONICZNA OPERACJI W 2019 ROKU – USTRUKTURYZOWANA FAKTURA
Częstochowa Hotel Sekwana, ul. Wieluńska 24
10:00 -15:00
ZMIANY W KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W PROJEKTACH UNIJNYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 9 WRZEŚNIA 2019
Częstochowa Hotel Sekwana, ul. Wieluńska 24
10:00 -15:00
RACHUNKOWOŚĆ OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN
Katowice, ul. Stawowa 10 - Europrofes
10:00 -15:00
ZAMKNIĘCIE ROKU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I ZMIANY W OBOWIĄZKACH PŁATNIKA W ROKU 2019
Częstochowa Hotel Sekwana, ul. Wieluńska 24
10:00 -15:00
PRZYGOTOWANIE DO ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH BUDŻETU ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2019 ROK
Częstochowa, ul. Wały Dwernickiego 117/121 - Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny
10:00 -15:00